سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی 
سردبیر میراث شهاب 
1994/03/21 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجله فقه اهل بیت 
مدیریت داخلی 
 
 
اجرائی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1991/09/23 
 
ادبیات فار سی 
تدریس 
الزهرا 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
الزهرا 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام